Thư viện ảnh - Kí kết thỏa thuận tài trợ BV Đà Nẵng

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư