Chương trình trái tim hằng hữu

Hướng dẫn Mẫu đăng ký

Hướng dẫn Mẫu đăng ký (file word đính kèm cho phép download)

Đọc thêm
Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư